tape/EPPI/0067_mono.wav/
..
0a8507c2c.wav.flac
metadata.json